អាហារូបករណ៍សិក្សានៅ National Institute of Posts, Telecom & ITC NIPTICT
  • 100% scholarship
  • Bachelor
  • Cambodia
  • National Institute of Posts, Telecom & ITC (NIPTICT)
  • 14 Feb 2021

អាហារូបករណ៍សិក្សានៅ National Institute of Posts, Telecom & ITC NIPTICT


1736 Views

មុខជំនាញសំរាប់ជ្រើសរើសសិក្សា ៖ 

1. ទូរគមនាគមន៍និងបណ្ដាញ (Telecoms & Networking) 

2. វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science) 

3. ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក (e-Commerce)

អត្ថប្រយោជន៍៖ 

  • ផ្តល់អាហារូបករណ៍ 17,000$ 
  •  រួមមានការបង់ថ្លៃការសិក្សា, កុំព្យូទ័រយួរដៃមួយគ្រឿង និងឧបត្ថម្ភថវិកា 120$ ក្នុងមួយខែរយៈពេល ៤ឆ្នាំ 

របៀបក្នុងការដាក់ពាក្យ

Interested Applicants, please refers to the link

For more information, visit the official page.


***Disclaimer: WEduShare does not own the content. Our purpose is purely to help spread the information. Although every effort is made to keep the information true, accurate, complete and appropriate, we make no representations nor warranties.